Over ENTZA

Het Expertisenetwerk Nul Tot Zesjarigen in Almere (ENTZA) verbindt alle partijen in Almere die zich professioneel bezighouden met het leren en ontwikkelen van jonge kinderen. ENTZA heeft als doel om een hoge kwaliteit van professioneel handelen in het werken met jonge kinderen in Almere te bevorderen, ENTZA staat voor: Expertisenetwerk Nul Tot Zesjarigen in Almere. ENTZA is een initiatief van de lokale partners in kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, onderwijs, zorg, training, opleidingen en de gemeente Almere. Het initiatief wordt mede mogelijke gemaakt door een bijdrage van het Kinderopvangfonds.

In de startfase is de opdracht aan de partners om twee zaken te realiseren:

  • een gericht professionaliseringsaanbod nul tot zesjarigen passend binnen de kernactiviteit van de uitvoerende organisaties.
  • borging van de deskundigheid op het gebied van wettelijke taken (VVE)

Daarmee wordt invulling gegeven aan de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad van Almere.
Een belangrijk uitgangspunt van de partners is ook om verder vorm te geven aan preventie (mede in het licht van de Transitie Jeugdzorg) en wel binnen een stevige samenwerking met wederzijdse positieve beïnvloeding.

In ENTZA wordt alle expertise die reeds in Almere aanwezig is gebundeld tot een effectief opererend netwerk van deskundigen. Een door de partners gefaciliteerd kernteam binnen ENTZA is verantwoordelijk voor het soepel functioneren van het netwerk van deskundigen. ENTZA ondersteunt professionals in de praktijk bij het op peil brengen en houden van kennis en vaardigheden op hoog niveau. Dat gebeurt op de werkvloer en door het verzorgen van een passend scholings- en trainingsaanbod.
De ambitie van de partners is om stapsgewijs uit te groeien tot een zogenaamde ‘lerende gemeenschap’ waarbij de instellingen in Almere (in brede zin) samenwerken op inhoudelijke thema’s die betrekking hebben op de doelgroep het jonge kind. 
De samenwerking zal gebaseerd zijn op een Almeers kwaliteitskader waaraan alle partners kunnen en willen bijdragen.

Inloggen
Ik wil bijdragen:
Sluiten